LOGIN

DISCLAIMER

AvaDent Digital Dentures is een product van Global Dental Science Europe BV.

Hieronder vindt u de ALGEMENE VOORWAARDEN van de WEBSITE, VERKOPEN en LEVERINGEN die van toepassing zijn bij Global Dental Science Europe BV. Global Dental Science Europe BV streeft ernaar alle informatie op haar websites zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. 

Alle informatie op de website wordt echter onder voorbehoud verstrekt.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE

Global Dental Science Europe BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen op haar websites. De informatie kan worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

Global Dental Science Europe BV is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van haar websites kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan Global Dental Science Europe BV noch onderbreking van de toegang tot de websites wegens onderhoud of storingen in stroomvoorziening of internetaansluiting, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

Global Dental Science Europe BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen.

U mag de inhoud van de websites van Global Dental Science Europe BV niet kopiëren en/of veranderen.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Deze verkoopvoorwaarden en algemene bepalingen (hierna: ‹‹Algemene Verkoopvoorwaarden››) zullen van toepassing zijn op alle verkopen en prijsopgaven door Global Dental Science Europe BV aan afnemers (hierna: ‹‹koper››), alsmede op diensten en/of werkzaamheden, voortvloeiend uit overeenkomsten van koop en verkoop, dan wel daarmee verband houdend.

1.2 Iedere afwijking, aanvulling en/of verandering vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Global Dental Science Europe BV en geldt uitsluitend voor de overeenkomst, waarbij deze bedingen zijn gemaakt.

1.3 Uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn op alle prijsopgaven en verkopen door Global Dental Science Europe BV aan koper, ongeacht enig

andersluidende bepaling in kopers Algemene Verkoopvoorwaarden.

1.4 Global Dental Science Europe BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

1.5 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht of anderszins niet bindt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.6 Een exemplaar van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is op eerste aanvraag bij Global Dental Science Europe BV te verkrijgen.

2. Offertes

2.1 Alle offertes van Global Dental Science Europe BV zijn bindend gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Overeenkomsten tussen Global Dental Science Europe BV en koper komen pas tot stand indien en voor zover orders zijn geaccepteerd door Global Dental Science Europe BV. Global Dental Science Europe BV is vrij om – binnen haar normale bedrijfsuitoefening – orders te accepteren of te weigeren.

3. Prijs

3.1 De overeengekomen prijzen, zoals vermeld op de opdrachtbevestiging, zijn exclusief BTW, tenzij anders weergegeven. De vermelde prijs is exclusief eventuele transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van de goederen naar een plaats van aflevering binnen Europa, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Global Dental Science Europe BV heeft het recht prijsverhogende factoren na het afsluiten van de overeenkomst, zoals prijsstijgingen van de leveranciers van Global Dental Science Europe BV, invoerrechten of andere rechten, vrachten, lonen en sociale lasten, koerswijzigingen, in rekening te brengen.

4. Levering

4.1 Levering geschiedt alleen per bestelverpakkingseenheid, zoals vermeld in de prijslijst zoals gehanteerd door Global Dental Science Europe BV.

4.2 De door Global Dental Science Europe BV aangegeven levertijden zijn mede afhankelijk van externe partijen c.q. transporteurs, de door Global Dental Science Europe BV gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door Global Dental Science Europe BV naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen, door welke oorzaak ook, geven geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst noch tot niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Aflevering vindt plaats op de wijze en op de plaats zoals bepaald in de offerte c.q. opdrachtbevestigingen van Global Dental Science Europe BV of op de wijze die door Global Dental Science Europe BV schriftelijk is aanvaard. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, is de vestiging van Global Dental Science Europe BV te Tilburg de plaats van aflevering.

4.4 Omstandigheden, welke de import, de ver- of bewerking, de productie, de verzending der levering, verhinderen of vertragen, alsmede alle overmacht opleverende omstandigheden, ontslaan Global Dental Science Europe BV, indien en voor zover wenselijk, van de verplichting tot levering van een gedeelte, zonder dat Global Dental Science Europe BV tot enige schadevergoeding is gehouden.

4.5 Global Dental Science Europe BV heeft het recht een levering op te schorten indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit eerder gesloten overeenkomsten.

4.6 De koper draagt zelf het risico van beschadiging en tenietgaan van zijn goederen vanaf het moment dat de goederen zijn afgeleverd op het door de koper opgegeven afleveradres of indien geen plaats van aflevering is vastgesteld, vanaf het moment van aflevering in de vestiging te Tilburg.

5. Betaling

5.1 De koopprijs is door koper verschuldigd op het moment van aflevering. Alle betalingen dienen plaats te hebben binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensatie op een door Global Dental Science Europe BV aan te wijzen bank- of postrekening. Facturatie verloopt digitaal via de email.

5.2 Global Dental Science Europe BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen, indien zij dit in verband met de financiële positie van koper noodzakelijk acht.

5.3 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Global Dental Science Europe BV gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten of levering uit te stellen onder voorbehoud van Global Dental Science Europe BV’s recht om schadevergoeding te vorderen.

5.4 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is koper aan Global Dental Science Europe BV een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% voor iedere of gedeelte van de maand, waarmede de vervaltermijn wordt overschreden. Tevens is de koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van tenminste 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan Global Dental Science Europe BV verder toekomende rechten op schadevergoeding.

6. Reclames

6.1 De koopprijs is door koper verschuldigd op het moment van aflevering. Facturatie vindt per order plaats. Alle betalingen verlopen per automatische incasso en plaats te hebben op de 30ste dag na factuurdatum op een door Global Dental Science Europe BV aan te wijzen bank- of postrekening. Tenzij anders is overeengekomen met Global Dental Science Europe BV. Facturatie verloopt digitaal via de email en bestaat uit tandtechnieknota en separate behandelnota. Daarnaast ontvangt men een maandoverzicht.

6.2 Reclames dienen binnen acht dagen na aflevering schriftelijk bij Global Dental Science Europe BV te worden ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer wordt geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

6.3 De koper is niet gerechtigd op grond van zodanige klachten betaling te weigeren of uit te stellen.

6.4 De koper dient klachten die verband houden met ondeugdelijke levering van of transportschade aan producten op de desbetreffende transportdocumenten aan te geven.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens de garantieverplichting zoals omschreven in het vorenstaande is Global Dental Science Europe BV niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de koper opgekomen, in verband met door ons geleverde producten of verrichte diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Global Dental Science Europe BV of van haar personeel.

7.2 De aansprakelijkheid van Global Dental Science Europe BV is in dit geval beperkt tot een bedrag zijnde de helft van de netto factuurwaarde van de geleverde goederen per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. In geen geval is Global Dental Science Europe BV aansprakelijk voor indirecte schade of door enigerlei andere gevolgschade.

7.3 Global Dental Science Europe BV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de koper of personen voor wie de koper aansprakelijk is, noch in het geval dat de producten door niet-gekwalificeerden zijn gebruikt.

7.4 Schadeclaims moeten binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij Global Dental Science Europe BV schriftelijk zijn gemeld op straffe van verval.

7.5 Koper vrijwaart Global Dental Science Europe BV voor alle aanspraken van derden te zake van door Global Dental Science Europe BV geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Global Dental Science Europe BV behoudt zich het eigendom voor van alle door Global Dental Science Europe BV aan koper geleverde producten. Het eigendom van deze producten gaat eerst op koper over zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Global Dental Science Europe BV heeft voldaan. Indien en voor zover te enige tijd als gevolg van een wettelijke regeling de werking van dit artikel ten nadelen van Global Dental Science Europe BV mocht worden beperkt, verbindt koper zich op eerste verzoek van Global Dental Science Europe BV ten behoeve van Global Dental Science Europe BV een bezitloos pandrecht te vestigen ter zake alle aan cliënt geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Global Dental Science Europe BV op koper.

9. Garanties

9.1 Indien producten geleverd worden zonder een garantiebewijs zullen uitsluitend de volgende garantiebepalingen van toepassing zijn: a) Global Dental Science Europe BV garandeert zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van de aankoop; b) Indien Global Dental Science Europe BV een gebrek bewezen acht, zal zij in overeenstemming met de koper het ondeugdelijke materiaal vervangen of de koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de koper verschuldigde prijs voor dat product, waarbij Global Dental Science Europe BV in geen geval tot meer of andere schadevergoeding dan hierboven genoemd is gehouden mits het product aan Global Dental Science Europe BV is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (vergezeld van naam, adres, aankoopbewijs en omschrijving van het probleem); c) aanspraak binnen bovengenoemde periode op de garantie kan slechts worden gemaakt indien het geleverde conform de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt, daaraan geen enkele reparatie of wijziging door de afnemer of personen voor wie de afnemer aansprakelijk is of door derden heeft plaatsgevonden en de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere zich buiten onze schuld voordoende factoren, zulks ter beoordeling van Global Dental Science Europe BV.

10. Geschillen

10.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van de met ons overeengekomen overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden uitsluitend geregeerd door het Nederlands recht. De daaruit voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, Nederland.

De Algemene verkoopvoorwaarden van Global Dental Science Europe BV zijn gedeponeerd onder nummer 5881247 bij de KvK, Tilburg.

chevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram